Polityka prywatności

 1. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej jako – „RODO”),  informujemy, że:

Administratorem Twoich danych osobowych jest Kościół Adwentystów Dnia Siódmego z siedzibą  w Warszawie przy ul. Foksal 8, 00-366 Warszawa.

Jeśli masz pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych w zakresie przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt pod adresem: kontakt@zdrowie-rodzina.pl

Twoje dane osobowe przetwarzane będą:

 • w celu dostarczenia oraz przeprowadzenia wybranego kursu biblijnego na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)
 • w celu założenia konta użytkownika Kursu Biblijnego (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
 • w celu odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pośrednictwem formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
 • do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), którymi są:
 • umożliwienie nawiązania kontaktu z redakcją;
 • prowadzenie anonimowych statystyk w celu poprawy usług.

Odbiorcą Twoich danych osobowych mogą być:

 • osoby zajmujące się dystrybucją Kursów Biblijnych;
 • podmioty trzecie, np. dostawcy odpowiedzialni za dostarczenie infrastruktury informatycznej (hostingodawca, operator poczty elektronicznej, firma zarządzająca siecią komputerową)

Czas przechowywania danych osobowych:

Twoje dane będą przechowywane do 3 lat od momentu zaprzestania korzystania z naszych kursów, lub do czasu wycofania przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie.

Uprawnienia, które Ci przysługują:

 1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy: 
 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
 • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
 • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
 1. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
 • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
 • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 1. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 2. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Ci prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym    momencie.  Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu dostarczenia Ci Kursów Biblijnych.

Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani nie podlegają profilowaniu.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania związane z przetwarzaniem danych osobowych w naszej Szkole, prosimy o kontakt z nami.

 1. POLITYKA PLIKÓW COOKIE

Administrator może używać plików cookies, kiedy użytkownik korzysta z usług dostępnych za pośrednictwem serwisu internetowego Administratora. Pliki cookies, które mogą zostać użyte na stronach internetowych serwisu są kojarzone wyłącznie z przeglądarką danego komputera – użytkownik jest anonimowy (bez podawania imienia lub nazwiska użytkownika). Są to informacje zapisywane przez serwer Administratora na komputerze użytkownika, które mogą być odczytane przez serwer Administratora przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika. Pliki cookies dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisu Administratora. Administrator może także umieszczać pliki cookies w celu monitorowania ruchu użytkowników w serwisie. Użytkownik może w każdym czasie wybrać sposób obsługi plików cookies w strefie internetowej poprzez zastąpienie automatycznej obsługi plików cookie na obsługę indywidualną (ustawienia użytkownika). Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają dostarczyciele programów do obsługi strefy internetowej (przeglądarek), zazwyczaj w zakładce „opcje internetowe” lub podobnej. Wyłączenie opcji akceptowania plików cookies przez użytkownika w swojej przeglądarce – zablokowanie, monitowanie ich może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych usług Administratora.